BLOG

Od Amose po hybridní vzdělávání

Od Amose po hybridní vzdělávání

Technologie v poslední době zásadně ovlivňují oblast vzdělávání. Přispěly i k rozvoji hybridní výuky, jejíž kouzlo objevily mnohé instituce a rozhodly se pro její zavedení. Co přesně však tento pojem znamená a co to obnáší?

Co je hybridní vzdělávání?

Při hybridním vzdělávání se kombinuje prezenční a online výuka. Důvodem jeho oblíbenosti je to, že pokud je správně provedeno, spojuje nejlepší aspekty prezenční a online výuky. Hybridní vzdělávání nabízí flexibilní plánování a může být přizpůsobeno studentům tak, aby výuka vyhovovala všem.

V tomto modelu jsou někteří studenti doma, zatímco jiní navštěvují školu osobně. Pedagogové vyučují obě skupiny studentů současně, ale mohou se vyskytovat i některé prvky asynchronní výuky, například předem nahraná videa.

Hybridní výuka obvykle zasahuje do všech okruhů vzdělávání. Liší se hlavně přístup k procesu učení – je kladen důraz na větší zodpovědnost žáků. Učitelé jsou spíše průvodci danými předměty nežli autoritou. Při hybridní výuce se využívá více interaktivních aktivit a jako doplněk ke vzdělávání se mohou využívat například výuková videa či online kvízy. V neposlední řadě hybridní vzdělávání zasahuje samozřejmě i do testování studentů.

Efektivita a benefity

Pandemie online výuku a testování ve velké míře odstartovala a pro univerzity a školy se přechod do online prostředí stal nutností. Online a hybridní výuka ale přináší mnoho výhod, které ji dělají efektivní i po pandemii.

Výhody pro studenty

Mezi hlavní výhody hybridní výuky patří větší zapojení a vyšší úspěšnost studentů, zlepšení jejich komunikačních dovedností a vztahu k procesu učení.1 Díky hybridní výuce je pro studenty snadnější procvičovat konverzaci v cizím jazyce, což vede ke zlepšení jejich studijních výsledků, zejména v mluvení. 2 Pozitivní dopad byl zaznamenán i ve vyšším skóre pokročilého matematického myšlení 3 a v nárůstu výkonnosti studentů a jejich motivace.4

Hlavním důvodem těchto závěrů je z velké míry možnost přístupu k různým vzdělávacím zdrojům, pomocí nichž si mohou procházet studijní materiály svým vlastním tempem a sledovat přednášky opakovaně, pokud jim nerozumí. Pro introvertní studenty je výhodou možnost klást otázky ohledně výuky pomocí zpráv.

Co se týče pohledu studentů, 71,7 % z nich uvedlo, že hybridní výuka zvyšuje efektivitu, účinnost a přitažlivost. 81,8 % preferuje hybridní výuku před plně online výukou nebo zcela prezenční výukou. 5

Role učitelů

Hybridní výuka přináší mnoho výhod i učitelům. 94 % z nich je myšlence hybridní výuky otevřeno, pokud budou mít k dispozici odpovídající vybavení.6 Hybridní výuka jim dává větší přehled o žácích a jejich pokroku a umožňuje jim snadněji rozpoznat, když se žáci dostanou do potíží. 7

Učitelé mohou pomocí technologií snadněji poskytovat alternativní metody výuky, jako je přidávání titulků a nahrávání přednášek pro samostudium. Role technologií ve výuce byla posunuta z funkce „nice-to-have“ na základní službu, která propojuje učitele, rodiče a studenty s celým procesem vzdělávání. Jejich využívání má nyní zásadní význam pro podporu aktivit ve třídě a zajištění toho, aby žáci zůstali zapojeni do výuky a rodiče informováni. Trend potvrzuje 81 % dotázaných pedagogů, kteří  uvedli, že technologie budou mít v budoucnu stále větší význam při výuce a učení. 8

Výhody pro rodiče studentů

Pro mnoho rodičů se hybridní výuka stává preferovanou možností vzdělávání. 78 % rodičů si přeje, aby byly do výuky ve třídách začleněny počítače, a téměř polovina (47 %) si přeje, aby školy zavedly kombinovanou výuku 9. Hybridní výuka rodičům umožňuje více se podílet na procesu učení svých dětí, lépe poznat jejich silné a slabé stránky a na základě toho je nasměrovat správným směrem.

Hybridní zkoušky

Hybridní zkoušky jsou písemné zkoušky, které se skládají současně na univerzitě i na dálku. Studenti nebo uchazeči si tak mohou vybrat, jaká forma jim nejvíce vyhovuje. Zatímco tento způsob testování poskytuje studentům a uchazečům obrovskou flexibilitu, organizace hybridních a distančních zkoušek může pro školy zprvu představovat nesnadný úkol. Proces vytváření těchto zkoušek zahrnuje úvahy týkající se spravedlnosti, úrovně obtížnosti, přesnosti hodnocení, formátu zkoušky, použití technologií, akademické integrity a přizpůsobení pro studenty se zdravotním postižením.

Best practices, když organizujete hybridní zkoušky:

 • Komunikace ohledně zkoušek
  Komunikace je klíčová. To platí zejména u organizování zkoušek, kdy je potřeba zajistit efektivní oznamovací systém, díky kterému budou všichni v obraze, ať už jde o vypsání termínů, potvrzení přihlášení, termíny a umístění zkoušek a konečné výsledky.
 • Plán pro případ nouze
  Na koho se mohou studenti v případě mimořádných situací před zkouškou i během ní obrátit? Důležité je promyslet všechny možné scénáře, které při zkouškách mohou nastat, a zajistit jejich řešení.
 • Nastavení jasných instrukcí ke zkoušce
  S tím souvisí i konkrétní nastavení pokynů, které pomohou nasměrovat očekávání studentů. Může jít například o jasně daný formát a obsah zkoušky nebo typ otázek a odpovědí (otevřené otázky, uzavřené otázky, doplňování slov, výpočty atd.)
 • Správný a bezpečný nástroj pro online testování
  Je důležité vybrat spolehlivý, bezpečný a transparentní nástroj. Díky tomu budou zajištěny férové podmínky pro všechny a testování proběhne v souladu s ochranou osobních dat.

Kvalitně provedené testování umožňuje studentům a uchazečům předvést své znalosti bez zbytečného rozptýlení a obav. I když organizace hybridní výuky a testování může pro školy představovat výzvu, s volbou správných nástrojů odpadají komplikace a zbytečná administrativa. Hybridní výuka a zkoušky tak představují způsob vzdělávání, který se během pandemie díky své flexibilitě osvědčil mnoha studentům i školám. Pomáhá totiž sjednotit odlišné potřeby studentů a zajišťuje lepší přístup ke vzdělávání.

1   https://scholarworks.uni.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1116&context=grp

2   https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/ideas/article/download/2253/1577

3   https://www.ijournalse.org/index.php/ESJ/article/view/559

4  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1114/1/012046/pdf

5  https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/ideas/article/view/2253

6  https://dallasinnovates.com/hybrid-learning-is-here-to-stay-says-atts-2021-future-of-school-report/

7  https://www.edweek.org/leadership/how-hybrid-learning-is-and-is-not-working-during-covid-19-6-case-studies/2020/11

8  https://www.deseret.com/utah/2021/6/21/22538899/hybrid-learning-here-to-stay-teachers-make-the-difference-instructure-survey

9  https://www.forbes.com/sites/nickmorrison/2021/07/16/parents-choose-blended-learning-for-the-classrooms-of-the-future/?sh=baf023d7f00c

PRVNÍ KROK JE NA VÁS

Vším vás provedeme

Kontaktujte nás